Юлиян Семерджиев, юрисконсулт на ТЕЦ „Марица 3“: Трябва да търсим баланс между екология и икономика

Несправедливо е да сочат Централата за единствен замърсител, при противоречиви данни, казва той

Влошеното качество на въздуха в Димитровград предизвиква силна и продължителна полемика в обществото и между институциите. Дискусиите неизменно засягат функционирането на ТЕЦ „Марица-3“. Централата възобнови работата си от края на месец май, тази година, а в началото на декември временно спря, за отстраняване на технологични проблеми. От няколко дни отново заработи, но ремонтните дейности продължават… Поради повишения обществен интерес, потърсихме юрисконсулта на ТЕЦ-а Юлиян Семерджиев, да представи гледната точка на предприятието.

 • Г-н Семерджиев, от няколко месеца в обществото има напрежение, заради наднормени емисии на серен диоксид. Твърденията бяха, че това съвпада с работата на ТЕЦ „Марица 3“ и източникът е тя. Приемате ли го?
 • Следим процесите, които в последните няколко месеца се случват и касаят отчетените 29 превишения на нормите на SO. Разбираме и напрежението, което се създаде в обществото по тази тема. Напълно естествено е всеки един човек да изпита страх и притеснение, когато е засегнато правото му на чист въздух. Тук е мястото да кажа, че всички ние, които работим в ТЕЦ „Марица 3“, също сме жители на Димитровград и за нас също е от жизненоважно значение какъв въздух дишаме ние и нашите семейства. Ако въпросът е дали отчетените няколко завишавания на нивата на SO2 съвпадат с работата на Централата, да, съвпадат. Но само това съвпадение не е достатъчно, за да се направи безспорен извод, че има пряка връзка между едното и другото. Защото отчетените няколко превишения съвпадат и с други фактори, които не се вземат предвид.
 • Кои са тези фактори?
 • За да бъдем изчерпателни, трябва да споменем, че ТЕЦ „Марица 3“ е работила с интензитет, с какъвто работи сега, последно през 2013 г. И точно за това ще направя сравнение с тази година. От регистрираните през 2013 г. 57 превишения на средночасова норма за серен диоксид, 43 се дължат основно на пренос на емисии от енергиен комплекс „Марица Изток“, наслагване на емисии от дейността на ТЕЦ “Марица 3“ АД – Димитровград, както и на климатичните условия (високи температури и липса на силни въздушни течения), които създават предпоставка за задържане на този замърсител в приземния слой и отчитането му от Автоматичната измервателна станция (АИС) „Раковски” – Димитровград. Това са официални констатации, описани в приетата с решение на ОбС – Димитровград програма за качеството на атмосферния въздух /КАВ/ за периода 2019-2023 г. Програмата е изготвена от екип от експерти по Проект, финансиран от ЕС, на стойност 182 000 лева. В същата тази програма е записан и изводът, че: Влияние върху качеството на атмосферния въздух в община Димитровград оказват и източници, които не се намират на територията й. Влияние върху качеството на атмосферния въздух в община Димитровград биха могли да окажат ТЕЦ от комплекса Марица Изток. Една от причините за това е специфичната за района роза на ветровете, тъй като преобладаващите направления на вятъра подпомагат разсейването на замърсители в посока Димитровград.“ Никой обаче не говори за тези фактори, защото може би за обществото, а за съжаление и за институциите, е най-удобно да се приеме, че има само един източник в региона, който е отговорен за замърсяване с  SO2 и този най-удобен източник е ТЕЦ „Марица 3“.
 • Според изнесени данни, имисиите (фонът над града) в определени периоди са наднормени, докато емисиите (излизащите от комина газове) са в норми. Как бихте го обяснил?
 • ТЕЦ „Марица 3“, съгласно издаденото му Комплексно разрешително /КР/, е изградило и използва Система за непрекъснати измервания /СНИ/. Тази система показва в реално време 24 часа в денонощието показателите на различни емисии излизащи от комина на централата. Максималните стойности на тези показатели също са определени в КР. Тоест ние ежеминутно следим тези показатели и когато стойностите започнат да се увеличават, дежурните инженери са длъжни да предприемат действия за намаляването им преди да се достигне до по високи стойности. Данните от СНИ се записват и впоследствие се проверяват от контролния орган РИОСВ – Хасково. При множеството извършени от РИОСВ проверки, констатациите са едни и същи, а именно че няма отклонение от нормите на измерваните показатели. Това е що се отнася до емисиите (излизащите от комина газове). Относно имисиите (фонът над града), те се измерват от един постоянен пункт за мониторинг – АИС „Раковски“. Пунктът функционира като автоматична измервателна станция от 1993 г. Разположен е в централна част на Димитровград – до двора на ПМГ „Иван Вазов“. Съгласно Заповед на МОСВ, пунктът е класифициран като: градски фонов пункт с обхват от 100 m до 2 km. Контролираните показатели са фини прахови частици ФПЧ10, серен диоксид SO2, азотен диоксид NO2, сероводород H2S, озон O3, амоняк NH3, въглероден оксид CO и метеорологични параметри. Тоест, пунктът измерва тези показатели в централната част на Димитровград. За нивата им оказват влияние много и различни фактори, които следва да се разглеждат в съвкупност. Трябва да сме коректни и да кажем, че един от факторите, който се наслагва в тази съвкупност, е изпуснатите емисии от Централата, но сме категорични, че те са в нормите, съгласно издаденото ни КР и се контролират от контролните органи, за разлика от другите фактори, а именно – емисиите от битовия сектор, преносът на въздушни маси от други региони. Както вече посочих, съгласно констатациите от Програмата за КАВ, близостта на Димитровград с основния енергиен възел на страната – комплекс „Марица-изток”, при определени метеорологични условия, води до пренос на въздушни маси. Като се има предвид, че общата инсталирана мощност на комплекса е над 3300 МВт, а на ТЕЦ „Марица 3”АД е 120 МВт /,а през тази година работи с около 50-60/ и всички инсталации са с една и съща горивна база – български нискокалорични и високосернисти лигнитни въглища. От друга страна, на всеки е известно, че липсата на централно отопление в града води до значително влошаване на качеството на въздуха през зимния сезон, поради използването на твърди горива от битовия сектор. Тук може да се проверят данните от програмата на Община Димитровград за подмяна на печките на твърдо гориво. Мисля, че една значителна част от жителите на Димитровград са декларирали, че ползват именно такова отопление. В заключение ще кажа, че за разлика от другите два фактора, спрямо, които не може да се предприемат действия за намаляване на влиянието им върху КАВ, то спрямо дейността на Централата, редовно се налагат мерки и ограничения, дори и при доказани случаи за пренос или локален източник. Това води до ненужни промени в режима на работа на горивната инсталация, които излишно натоварват съоръженията и влошават финансовите резултати на дружеството.
 • Какви са данните за наднормените емисии на серен диоксид – в кои периоди се отчитат, с какъв интензитет, как се следят и какви могат да бъдат изводите?
 • През периода от месец май до момента данните от АИС – Раковски, която, както казахме, измерва фоновите нива на серния диоксид, е показват 29 превишения на средночасовите стойности. Това означава, че през този период 29 часа са били превишени нормите от 350 мг/м3. През същия този период централата е работила 2800 часа. Назад в годините са били отчитани средно 4-5 превишения годишно и то през периоди, в които централата не е работила. Тази година също имаше такъв случай. Другото, което за нас също е необяснимо, защо от 29 превишения – 22 са в часовия диапазон между 9 – 14 часа, а 8 са започнали точно в 11 часа. Има само 4 превишения, които са в по- късни следобедни часове. Няма нито едно превишение, регистрирано в интервала между 20:00 – 8:00 часа. От тези 29 превишения, само 5 са в почивни дни. Защо считаме тези данни за странни? Защото Централата и в частност нейните съоръжения /производствени и пречистващи/, работят с един и същ интензитет 24 часа в денонощието. Също така 24 часа в денонощието се използва едно и също гориво. Необяснимо е защо тогава, при една и съща работа 24 часа, с едно и също гориво, се получават превишения само в един много кратък часови диапазон. Може би читателите ще кажат, че това са ненужни подробности, но ние считаме, че след като се прави паралел между превишенията на нормите на серния диоксид и работата на централата, то следва да се даде категоричен отговор и на тези въпроси. Разбира се, ние можем само да изказваме становища, съгласно тези официални данни, но компетентните органи на тяхна база следва да направят по-задълбочен анализ.
 • Какви са процесите на разпалване и последващата нормална технологична работа на ТЕЦ-а, включително пречистването на отпадните газове и прах?
 • ТЕЦ „Марица 3“ разпалва на газ и след достигане на определени параметри, работата преминава на въглища. Изградената през 2013 г. сероочистваща инсталация работи непрекъснато и има определени показатели на очистване, които също се следят в реално време и се проверяват от контролните органи. Мога само за информация да кажа, че в не чак толкова далечното минало всички централи са разпалвали на мазут и не са имали изградени сероочистващи инсталации. А превишенията на нормите на серния диоксид /доколкото изобщо е имало мерене/ са били много чести, от порядъка над 150 годишно. След влизане на България в ЕС, екологичните норми постоянно се завишават, което разбира се, е правилният път към постигане на едно по-чиста околна среда. Трябва обаче да се търси баланс между екология и икономика. Понякога, за да постигнем по-добри екологични параметри, се налага всички ние да платим по-висока цена. Що се отнася до праха и по-точно до фините прахови частици, АИС – Раковски не отчита превишени стойности.
 • Какво е качеството на въглищата и как хората да се убедят, че използвате само такова гориво?
 • Както казах вече, всички електроцентрали в региона,  в това число и ТЕЦ „Марица 3“, използват едно и също гориво, а именно български нискокалорични и високосернисти лигнитни въглища. Те са добити в т. нар. „Източно маришки въглищен басейн“. Всяка една партида, която пристига на територията на централата, е съпроводена със сертификат. Впоследствие се извършва допълнителна обработка, с цел премахване на влагата, раздробяване и т. н. Искам категорично да разсея съмненията, които са изразяват в някои социални мрежи, че Централата ползва за гориво RDF или битови отпадъци. На първо място, съгласно издаденото Комплексно разрешително, ТЕЦ-ът може да ползва за гориво единствено въглища, газ и евентуално биомаса. На второ място, но не и по важност, горивната инсталация и всички спомагателни съоръжения са проектирани за изгаряне единствено на това. Всичко останало са спекулации. Относно горивото, контролният орган в лицето на РИОСВ също има и често осъществява контролните си правомощия, чрез проверки. Дори мога да кажа, че проверката е 24 часа, защото на съоръженията, които подават горивото към котела, са инсталирани видеокамери, които в реално време предават картина към РИОСВ – Хасково. Тоест в РИОСВ постоянно виждат какво се гори.
 • Казвал сте, че стационарната АИС „Раковски“ отчита отклонения, докато мобилната, монтирана в началото на октомври – не. Възможно ли е АИС „Раковски“, която от години е на това място, да отчита отклонения, заради задържането на въздуха в района, например?
 • Не е наш ангажимент да анализираме данните на АИС – „Раковски“ и до доказване на противното, те са достоверни, но както казах по-горе, има доста обстоятелства, които подлагат на съмнение тези данни. Последният пример, който мога да дам, е съвсем пресен. През месец октомври, след състояла се среща между представители на централата, РИОСВ – Хасково и областния управител, на територията на Димитровград бе позиционирана още една оторизирана измервателна станция – мобилна. Същата направи измерване на показателите на въздуха през периода от 10 октомври до 10 ноември и констатациите бяха, че няма превишения на нормите на серен диоксид, макар, че също са отчетени завишени стойности. През същия този период АИС – „Раковски“ обаче отчете 5 превишения. Считаме за несправедливо да бъдем сочени за замърсител, при тези противоречиви данни.
 • ТЕЦ „Марица 3“ закупи две станции за измерване на въздуха, които дари на Община Димитровград. Какво може да кажете за тях?
 • Доколкото знам, те са вече монтирани. Техните показатели, разбира се, имат само информативен характер, понеже те не са официално, оторизирано от държавата средство за измерване.
 • Екоинспекцията наложи глоба на Централата, тъй като в определени периоди са били изпускани емисии от големия комин. Виждате ли основания и ще предприемете ли допълнителни технически корекции?
 • Да, наложена е санкция, която се обжалва. При проверката, контролните органи са констатирали „слаба струя“, но също така са установили, че показателите са в норма.
 • Има ли санкции и предписания, наложени ви за нарушаване на екологичните норми?
 • През последните няколко месеца Централата е най-проверяваното предприятие в целия регион. Оказваме пълно съдействие на контролните органи. Разбира се, далеч сме от мисълта, че ТЕЦ „Марица 3“ е на 100% екологично предприятие, но нашите специалисти работят 24 часа за постигане на по-добри екологични параметри. Само който не работи, той не греши, но винаги сме се съобразявали и ще се съобразяваме с предписанията на контролните органи.
 • Можете ли да уверите хората, че работата на ТЕЦ „Марица 3“ не застрашава здравето им?
 • Разбира се, а и не само нашето мнение е такова. За това са категорични и всички оторизирани държавни органи. Също така искам да призова гражданите да не се поддават на множеството внушения, които напоследък се правят по тази тема. За съжаление, има национални, а също и местни политико-икономически структури, които умишлено спекулират, с цел да извлекат дивиденти от страховете на хората. Всички ние трябва да си дадем сметка, че пушекът от комина невинаги означава проблем с екологията. Той означава също така работеща местна икономика, добавена стойност за региона, работа и препитание за множество хора.Полезна ли ви беше тази статия?

Благодарни ще сме, ако подкрепите, според възможностите си електронен вестник izvestnik.info. Вашата помощ ще позволи на изданието да остане все така независимо, обективно, честно и почтено към читателите си.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук