ЧУДОТО НА БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН

Утре православните християни честват най-големия си празник – Възкресение, денят, когато, разпънатият, мъртъв и погребан Божи син възкръсва. Великден е повод за радост, духовно преобразяване, ново начало. Различни са традициите, ритуалите и честванията, свързани с този ден. Много са символите му. Ето един от тях, най-яркият и необикновен.

newbeautyВече две хиляди години православните християни и представителите на други християнски деноминации посрещат своя най-голям празник – Възкресение Христово (Пасха) в храма на Божи гроб в Йерусалим. В тази най-голяма християнска светиня се намира гробът, в който е погребан и възкръснал Христос.

Всички, които на Пасха са вътре в храма и близо до него, биват свидетели на слизането на Благодатния огън. Чудото става на Ве­ли­ка съ­бо­та. За началото, цър­ков­ни­те ис­то­ри­ци се ос­ла­нят на различни извори. Гри­го­рий Ни­сийс­ки (IV век) и Йо­ан Да­мас­кин (VIII век), пишат, че в Йе­ру­са­лим лич­но са ста­на­ли сви­де­те­ли на то­ва чуд­но яв­ле­ние. Евсевий Памфил в своята „Църковна история“ разказва, че когато веднъж не стигнало маслото в кандилата, патриарх Наркис (IІІ в.) благословил да налеят в тях вода от Силоамския купел. Слезлият от небето огън запалил кандилата и те светели по време на цялата пасхална служба. За чудото на Бла­го­дат­ния огън го­во­рят също кръс­то­нос­ци­ и мюсюлмани. По­лу­ча­ва­не­то му се отда­ва са­мо на пра­вос­лав­ни пат­ри­ар­си.

Според стари хроники, след завладяването на Йерусалим, латините изгонили местните християни и православните от Храма на Божи гроб, отнели им и църквите в града. Но Божието възмездие дошло скоро. На Велика събота 1101 г. Светият огън не слязъл, докато за участие в обреда не били поканени източните християни. Оттогава католици не измолват пламъка.

Разказва се и за друго чудо: В 1579 г. арменски свещеници измолили от султан Мурад Правдиви, сами, без православните, да приемат Благодатния огън. Замолил се горещо патриархът им в храма, но чудото не ставало и не ставало. Изведнъж от небето блеснал лъч и ударил колоната до входа, където православните плачели и се молели. От лъча лумнал Божествен огън, посипали се искри и свещта на стоящия до колоната, православен патриарх се запалила. И днес колоната е на мястото си, а хи­ля­ди хо­ра от цял свят се сти­чат в хра­ма “Въз­к­ре­се­ние Хрис­то­во” на хъл­ма Гол­го­та в на­ве­че­ри­е­то на Ве­лик­ден.

Ban-LeilaПод­го­тов­ка­та за пос­ре­ща­не­то на Бла­го­дат­ния огън за­поч­ва още на Ве­ли­ки пе­тък, под стро­гия над­зор на по­ли­ци­я­та. Га­сят се всич­ки све­щи и кан­ди­ла в хра­ма, над пло­ча­та на гро­ба се пос­та­вят не­за­па­ле­ни кан­ди­ла и късчета памук, след ко­е­то гроб­на­та ка­ме­ра се зат­ва­ря и за­пе­чат­ва.

На Ве­ли­ка съ­бо­та, след тър­жес­т­ве­но­то бо­гос­лу­же­ние Йе­ру­са­лим­с­ки­ят пат­ри­арх сва­ля ритуалните одеж­ди и ос­та­ва по под­рас­ник. По­ли­цаи ща­тел­но про­ве­ря­ват да­ли ня­ма по се­бе си не­що въз­п­ла­ме­ни­тел­но. После раз­пе­чат­ват пе­ще­ра­та и го пус­кат вът­ре, за да по­лу­чи Бла­го­дат­ния огън. В храма се въд­во­ря­ва ти­ши­на. В пе­ще­рата пат­ри­ар­хът се мо­ли на Спа­си­те­ля. След ми­ну­ти в гроб­на­та ка­ме­ра ка­то тън­ка зиг­за­го­об­раз­на мъл­ния се спус­ка свет­ли­на и на пло­ча­та на гро­ба Гос­по­ден се по­сип­ват яр­ки си­ни би­се­ри, ко­и­то ста­ват все по­ве­че и по­ве­че, до­ка­то се пре­вър­нат в син­кав огън. От него Пат­ри­ар­хът  за­пал­ва два сно­па от по 33 све­щи и из­ли­за от пе­ще­ра­та. Све­ще­нос­лу­жи­те­ли взи­мат за­па­ле­ни­те кан­ди­ла и го­ря­щия памук и гасят огъ­ня на гроб­на­та пло­ча. В ог­ром­ния храм се раз­на­ся ра­дос­тен шум и въз­торг, бо­го­мол­ци па­лят све­щи, всич­ко, скоро, се из­пъл­ва със свет­ли­на.

В про­дъл­же­ние на 10-15 ми­ну­ти Неръкотворния огън не па­ри и не из­га­ря, твърдят всички. При та­ко­ва стъл­пот­во­ре­ние от хо­ра, ако би бил обик­но­вен, не­ми­ну­е­мо би въз­ник­нал по­жар. Но през го­ди­ни­те то­ва ни­ко­га не се е случ­ва­ло.

Вярващите от Йерусалим и гостите от­на­сят огъня по хра­мо­ве­те и до­мо­ве­те си, за да за­па­лят уга­се­ни­те на Ве­ли­ки чет­вър­тък кан­ди­ла. В тях и в душите, той трябва да се поддържа цяла година, до следващата, когато отново по Божия воля ще слезе при хората.

olea-625-50 banПолезна ли ви беше тази статия?

Благодарни ще сме, ако подкрепите, според възможностите си електронен вестник izvestnik.info. Вашата помощ ще позволи на изданието да остане все така независимо, обективно, честно и почтено към читателите си.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук