ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ

контакти

Правителството прие планове за развитие на шестте региона в България – Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен и Югоизточен. Това съобщават от правителствената пресслужба.

Те са за периода 2014-2020 г. и са част от пакета документи за стратегическо планиране на регионалното развитие, определящи визията, средносрочните цели и приоритети за устойчиво и интегрирано регионално и местно развитие на територията на района при запазване на регионалната идентичност, културно богатство и многообразие, в съответствие с европейските и националните цели на регионалната политика и съобразно специфичните характеристики и потенциал за развитие на районите. Седемгодишният период, за който се разработват плановете, съвпадат с програмния период на кохезионната политика и структурните инструменти в ЕС.

Във визията и стратегията за Югозападния регион е залегнал стремежът за достигане на средно ниво на социално-икономическо развитие в ЕС чрез интелигентен, устойчив, приобщаващ и щадящ природната среда растеж. Стратегическите цели обхващат основните аспекти на сближаване – икономическо, социално и териториално. Те са доразвити на ниво основни приоритети, насочени към повишаване на конкурентоспособността на регионалната икономика, развитие на техническата инфраструктура, опазване на околната среда, развитие на човешките ресурси и подобряване на жизнената среда в населените места, развитие на сътрудничеството и партньорството.

Стратегическите цели за Югоизточния регион са насочени към оползотворяване специфичния потенциал на района за развитие на устойчиви форми на туризъм. Стимулиране на традиционните културни и творчески индустрии е пряко свързано с повишаване културното равнище, качеството на живот и имидж на района. Важен приоритет за развитие е интегрираната морска политика с акцент опазване българската акватория на Черно море и развитие на морското дело и рибарството. Той ще бъде подкрепен в посока на морското пространствено планиране, интегриран морски надзор и проучвания, обмен на добри практики и засилване на диалога на международно равнище. От особено важно значение за района е подобряване свързаността му в национален и международен план чрез доизграждане и модернизация на регионалната пътна инфраструктура.

Във визията за развитие на Северозападния район е залегнал стремежът за преодоляване на същественото социално-икономическо изоставане и сериозните структурни и демографски проблеми чрез подходящи инвестиции в свързващата инфраструктура и укрепване на потенциала за растеж, създаващи предпоставки за догонващо развитие в национален и европейски мащаб. Стратегическите цели са насочени към развитие на конкурентоспособна икономика чрез насърчаване на вътрешния потенциал, създаване на по-добра бизнес среда и насърчаване на икономическия растеж в района, иновациите и ресурсната ефективност; съхранение и развитие на човешкия капитал и подобряване на териториалната устойчивост и свързаност чрез развитие на инфраструктура и вътрешна свързаност на района; опазване на околната среда и биоразнообразието.

Стратегическата част на Регионалния план за развитие е съобразена с приоритетите на Дунавската стратегия на ЕС, в рамките на които се търсят съвместни дейности и проекти на дунавските държави, свързани с подобряване на достъпността, транспортните връзки и комуникации по и към Дунава, туризъм, култура, мултикултурен диалог и съхраняване на регионалната идентичност и богатото културно наследство.

Стратегическите цели на регионалната политика в Североизточния регион са насочени в няколко сфери: развитие на пътната и ж.п. инфраструктура на Общоевропейските транспортни коридори VII, VIII, IX и ТРАСЕКА – доизграждане на АМ „ Хемус“, изграждане на скоростни пътища Русе-Шумен, Варна-Дуранкулак и АМ „ Черно море“, Пристанище Варна като основен логистичен център за връзка; подкрепа за икономиката, свързана с морето в съответствие с консолидираните приоритети на програмата за Черноморския регион и изискванията на Интегрираната морска политика на ЕС и нейния екологичен стълб – Рамковата директива за морски стратегии на ЕС; развитие на научната инфраструктура, технологични паркове и офиси за технологичен трансфер; развитие на туризма и във вътрешността на района на база природно и културно наследство и обогатяване на туристическите продукти; развитие на аграрния сектор, подобряване на конкурентоспособността на селскостопанското производство и активизиране на селските райони; териториално развитие и сближаване чрез разширяване на трансграничното, междурегионалното и транснационалното сътрудничество, утвърждаване на Варна като град с транснационално значение според европейската класификация на урбанистични ядра с потенциали за включване в категория на градове с общоевропейско значение.

Целите по отношение на Северен централен регион са насочени към стимулиране на социално-икономическото развитие на най-изостаналите общини и населени места, като по този начин ще се намалят вътрешнорегионалните различия и ще се даде тласък на цялостното развитие на района. Усилията за постигане на по-доброто развитие на района са фокусирани най-вече в предоставяне на оптимални условия за бизнес с акцент върху малките и средните предприятия, разнообразяване на икономиката в селските райони и генериране на приходи от по-висока добавена стойност на селскостопанската продукция. Ще може да се развие силен туристически сектор, основан на богатото природно и културно наследство и стимулиране на специфични за района видове туризъм, изграждане на коридори с национална и общо европейска значимост.

Стратегическите цели на плана за Южен централен регион обхващат основните аспекти на сближаване – икономическо, социално и териториално, като са съобразени със специфичните особености на района и с неговия потенциал в областта на малкия и средния бизнес, различните форми на туризъм (екотуризъм, исторически, балнеоложки, селски и др.), трансгранично сътрудничество, богатото биоразнообразие и пътната мрежа. Реконструкцията и модернизацията на републиканска пътна мрежа ще подобри свързаността на района в национален и международен план, като от особено значение са пътищата Пловдив-Смолян-Рудозем-Ксанти, Кърджали-Подкова-Маказа-Комотини, Церово-Септември-Велинград-Якоруда-Гоце Делчев, Гоце Делчев-Смолян-Кърджали-Бургас.

Реализацията на предвидените в  регионалните планове за развитие мерки и дейности в различни сектори ще съдейства за създаване на по-добри условия за балансирано и устойчиво социално-икономическо и териториално развитие на регионите, преодоляване на съществуващите междурегионални различия и вътрешнорегионални диспропорции, подобряване на инвестиционния климат и постигане на по-високо качество на живот.

Източник: econ.bg. Снимка – stroimedia.bg Полезна ли ви беше тази статия?

Благодарни ще сме, ако подкрепите, според възможностите си електронен вестник izvestnik.info. Вашата помощ ще позволи на изданието да остане все така независимо, обективно, честно и почтено към читателите си.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук