ПРАВИЛА

ПРАВИЛА ЗА КОМЕНТАРИ

Уважаеми читатели, izvestnik.info е електронно издание, което подкрепя дискусията по всяка една тема. Затова приветстваме читателските коментари.  Държим обаче на етичността и добрия тон.

Коментари в izvestnik.info могат да правят всички потребители. Забранено е изпращането на коментар с квалификации, обидни оценки, нецензурни изрази, заплахи, порнографско и друго незаконно съдържание. Коментарът трябва да бъде в рамките на новината, която се обсъжда, умерен и уважителен към автора и останалите участници в дискусията.

За съдържанието на коментарите отговорни са лицата, които ги изпращат и възможните законодателни последици се носят от тях. Когато публикувате коментар, също така, вие давате право на изданието да го използва в други материали, включително печатни, ако е необходимо, отново да го публикува, размножава и разпространява.

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА

Моля, прочетете внимателно настоящите условия, преди да използвате izvestnik.info.  Отваряйки сайта, вие получавате право да използвате безплатно услугите му за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Но зареждането на интернет страницата ви обвързва също така с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както със задължението да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с общите условия по-долу, моля, не използвайте този сайт.

I. Основни понятия

По смисъла на настоящите условия:

– ПОТРЕБИТЕЛ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

– УСЛУГА/И на сайта включват:

  • достъп до предоставяните на страницата информационни ресурси и данни;
  • достъп до коментарите в сайта, след регистрация;
  • създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация,   която дава допълнителни възможности за достъп до информационните ресурси;
  • получаване на e-mail – бюлетини от регистрираните потребители на сайта.

– ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само претоварване на сървъра, проникване в него, кражба на данни и др.

II. Общи разпоредби

Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели. При препредаване на публикувана тук информация задължително се посочва, че източникът е  izvestnik.info и се поставя ЕЛЕКТРОННА ПРЕПРАТКА /хиперлинк/ към сайта.

При добавяне на мнение/коментар във форумите се съгласявате да не публикувате рекламни съобщения, да не нарушавате добрия тон, както и да не обиждате останалите участници в дискусията. Izvestnik.info не носи отговорност за изразените от потребители мнения.

III. Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

IV. Конфиденциалност

Izvestnik.info се ангажира да пази неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. Събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта може да се предоставя на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, за изготвяне на вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.
С приемането на настоящите условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение на посочения адрес или e-mail за контакти.

V. Органичаване на отговорността

Izvestnik.info прави всичко възможно, информацията на страницата да е вярна, точна и актуална, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Екипът не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
Izvestnik.info не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
Izvestnik.info не носи отговорност за информацията (в това число за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящата страница съдържа препратки.
Izvestnik.info има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VI. Услуги, изискващи регистрация

Izvestnik.info си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:

Възможност за публикуване на коментари;

Възможност за добавяне на аватар и потребителски профил;

Получаване на бюлетин с новостите на сайта.

Вие имате възможност да получите безплатен и пълен достъп до секциите от сайта, изискващи регистрация, ако си създадете индивидуален потребителски профил. Във вашия профил, Вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация.
Izvestnik.info си запазва правото да прецени дали да предостави профил (акаунт) на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите общи условия.
Izvestnik.info си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

VII. Промени

Izvestnik.info си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.
Настоящите условия влизат в сила с публикуването на сайта в интернет-пространството.

Последни новини