Повторно обсъждат проекта на Закон за ВиК

контакти

Допълненият и частично редактиран проект на Закон за водоснабдяването и канализацията е публикуван за повторно обществено обсъждане, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Проектът беше обявен в края на ноември миналата година и в периода на предишното обществено обсъждане са получени 33 становища, а в периода на междуведомственото съгласуване – 17 становища от министерства и други администрации.

Приетите бележки са отразени в допълнения проект на закон за водоснабдяването и канализацията. Направените промени не изменят съществено характера на разпоредбите, така че и с новия вариант на законопроекта се изпълняват заложените в Националния план за възстановяване и устойчивост изисквания за реформи:

–          отделяне на регулирането на ВиК услугите в самостоятелен субект;

–          нова структура на цените на ВиК услугите, базирана на гарантиране на минималните разходи за ползване на системите и потребените услуги;

–          регламентира се ролята на „Български ВиК холдинг“ ЕАД;

–          прецизират се ролите и функциите на заинтересованите страни;

–          консолидация при стопанисването и експлоатацията на ВиК системите и предоставянето на ВиК услугите.

При водоснабдителните и канализационните услуги водещи са принципите за достъпност, надеждност, сигурност, повишаване на тяхното качество и ефективност, баланс между цените и покупателните възможности на населението. Изведен е принципът за приоритетност на осигуряването и доставката на вода за питейно-битови цели.

За да се осигури ефективно управление и експлоатация на ВиК системите, територията на страната се разделя на 28 обособени територии, които съвпадат с административните области. За всяка от тях управлението се осъществява от асоциация по ВиК, а осигуряването на дейностите и услугите се възлага чрез договор на ВиК оператор. В случаите, в които такова обединение (консолидация) предстои, съответните общини ще бъдат включени в асоциацията по ВиК, общинските активи ще бъдат предоставени за управление на асоциацията и правата на управление ще се упражняват чрез решенията на асоциацията.

За да бъдат защитени интересите на потребителите, цената на водата ще се одобрява от специална Комисия за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги. Тя ще е независим специализиран държавен орган, който ще се отчита пред Народното събрание. В нейните правомощия ще е и упражняването на контрол за прилагане на одобрените цени от ВиК операторите, както и налагане на санкции в предвидените от закона случаи.

Ценообразуването ще включва два компонента – достъп до услугите и използвани количества. Запазва се принципът на единна цена на услугите на обособената територия. Специален раздел в законопроекта урежда въпроса със социалната защита на потребителите на ВиК услугите. Уточнено е, че социална поносимост на цената на ВиК услугите е налице, в случаите когато нейната стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м на едно лице не надхвърля 2,5 на сто от средния месечен доход на домакинство за съответната административна област. Доходът се определя по данни на Националния статистически институт на годишна база.

Ясно е регламентирана институционалната рамка на отрасъл ВиК, като са посочени основните органи на управление, уточнени са техните правомощия и сфери на дейност. Политиката в отрасъла се осъществява от министъра на регионалното развитие и благоустройството на национално ниво; от областните управители на ниво административна област и от общинските съвети и кметовете на общини на ниво общини.

Посочени са и възможностите за финансиране на отрасъл ВиК. Извън цените на услугите, това са средства от държавния бюджет, общинските бюджети, от юридическо лице по смисъла на Закона за публичните предприятия, с едноличен собственик на капитала държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството и средства от Европейските фондове и програми.

Проектът на закон и документите към него са публикувани в Портала за обществени консултации и на интернет страницата на МРРБ. Становища и коментари могат да бъдат изпращани в срок от 30 дни.

ВиК – Хасково инвестира собствени 1.3 млн. лева за подобряване на услугите

ВиК Хасково подготви, същевременно, подробна програма за инвестиции в активи във ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост през 2023г., които гарантират разпределението на задължителното ниво на инвестициите по сключения Договор с Асоциацията по ВиК – Хасково и в съответствие с определените от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ нива на услугите. Предвидените за инвестиции средства са разпределени по услуги: доставяне на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води. За услугата доставяне на питейна вода са предвидени най-много средства – 1 108 290, за отвеждане на отпадъчните води – 61 710 лв., а за пречистване на отпадъчните води – 131 000 лв. За всяка община са предложени определени ивестиционни разходи, а обектите, в които ще бъдат вложени, ще се уточняват съвместно с общините.
„Възможностите за инвестиции на собствени средства са силно ограничени, предвид голямото увеличение на оперативните разходи за енергия и други консумативи“, каза инж. Божидар Желязков, управител на ВиК – Хасково. „Намаляването на цената от страна на КЕВР, заради неизпълнени показатели за качество от 2020 г. и 2021 г., намали и приходите на дружеството, а оттам и възможностите за инвестиции на собствени средства. Добрата новина в случая е, че област Хасково ще получи евросредства за ремонт и модернизация на ВиК системите, като в проекта са включени агломерациите Хасково, Димитровград, Харманли и Свиленград“, допълни инж. Желязков.Полезна ли ви беше тази статия?

Благодарни ще сме, ако подкрепите, според възможностите си електронен вестник izvestnik.info. Вашата помощ ще позволи на изданието да остане все така независимо, обективно, честно и почтено към читателите си.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук