Обсъдиха концепции за устойчив растеж и за зелени мерки в Димитровград

контакти

Две обществени обсъждания се проведоха миналата вечер в зала „Гросето“ за Концепцията за интегрирано териториално развитие (КИТИ) „Устойчив растеж в подкрепа развитието на човешките ресурси, по-добро качество на предоставяните публични услуги на гражданите и развитие на туристическия потенциал, базиран на местните ресурси“ и  Концепцията за интегрирано териториално развитие (КИТИ) „Зелени мерки в градска среда – Димитровград“.

Концепцията за интегрирано териториално развитие (КИТИ) „Устойчив растеж в подкрепа развитието на човешките ресурси, по-добро качество на предоставяните публични услуги на гражданите и развитие на туристическия потенциал, базиран на местните ресурси“ има за цел да се оползотвори оптимално местния потенциал и да се повиши качеството на човешкия капитал чрез насърчаване на партньорството и сътрудничеството между общините Димитровград, Хасково, Първомай и заинтересованите страни. В нея са интегрирани взаимосвързани, допълващи и надграждащи се помежду си инфраструктурни интервенции, като същевременно се комбинират с подходящи меки мерки в секторите туризъм, образование, социални услуги. Концепцията включва участието на 12 партньори от различни видове заинтересовани страни: две градски и една селска община на територията на 2 области, публичен сектор, НПО и частен сектор.

Концепцията прилага интегриран териториален подход, с което се цели развитие на модел на партньорство и насърчаване на сътрудничеството между различни действащи лица на местно ниво – както между местните власти и другите заинтересовани страни, така и между отделните административни звена и публични институции.

Дейностите, които ще се изпълняват на територията на община Димитровград, предвиждат: обновяване на публични сгради, включително въвеждане на мерки за ЕЕ; рехабилитация на общински пътища за подобряване на свързаността, социалното включване, икономическото развитие и изграждането на функционални връзки със съседни общини и съставни населени места на общ. Димитровград; подобряване състоянието на зелената инфраструктура, елементите на градската среда и междублокови пространства в Димитровград, рехабилитация и облагородяване на парк „Н.Й. Вапцаров“ и обновяване на ул. „Строител“ в индустриален район кв. „Марийно“; обновяване и модернизиране на обекти на образователната инфраструктура и меки мерки – превенция и недопускане на дискриминация в образователните институции; насърчаване на десегрегацията на училищата и класните стаи, осигуряване на подкрепяща среда чрез междуучилищни дейности, партньорство с местните общности и гражданския сектор, разширяването на дуалното образование за задоволяване на нуждите от професионално подготвени квалифицирани кадри на пазара на труда и във връзка с визията и развитието на община Димитровград; подобряване качеството на предлаганите здравни услуги от МБАЛ „Света Екатерина“ и условията за работа чрез въвеждане на мерки за ЕЕ; изграждане на социална инфраструктура и меки мерки за повишаване на качеството на предоставяне на социални услуги; съхранение и развитие на местни забележителности и атракции на територията на община Димитровград, които включват дейности за съхранение и развитие на културното наследство в с. Крепост, в с. Сталево, местност Хасара и в с. Каснаково.

В Концепцията за интегрирано териториално развитие (КИТИ) „Зелени мерки в градска среда – Димитровград“ са заложени дейности, чието успешно изпълнение ще има силно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в Димитровград. Предвидени са дейности по засаждане на дървесна, тревна и храстна растителност както по протежение на основни транспортни артерии, така и съществуващи паркове, градини и междублокови пространства публична общинска собственост в регулационните граници в урбанизираната територия на Димитровград. Ще бъдат извършени също така и дейности по премахването на съществуващи „кални петна“, които са директен източник за разпространение на фини прахови частици. Предвижда се озеленяването на площите в рамките на дворовете на училища и детски градини.

Ще бъдат създадени/възстановени зелените пояси както в градската периферия, така и в централните части. Предвидени за изграждане са и зелени спирки като иновативно решение за ограничаване на разпространението на фини прахови частици.

При изпълнение на мерките по проекта ще се засаждат растителни видове, с принос за намаляване на вторичното разпрашаване, като се отчетат географските и метеорологични специфики на територията на община Димитровград. Най-подходящите растителни видове ще бъдат подбрани след изготвяне на документално и теренно проучване. На подходящите места и там, където има най-голяма нужда, ще бъдат изградени и поливни системи.

Концепциите се изпълняват по Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027.  В обсъжданията участваха Диана Дончева – Директор Дирекция „Европейски и национални програми и проекти, хуманитарни дейности“, Евгени Консулов – управител на „Областен информационен център“ – Хасково, като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен регион (ЮЦР), както и представител на партньора в разработването от НСОРБ Актив Людмила Величкова, експерти от община Димитровград, общински съветници и граждани.Полезна ли ви беше тази статия?

Благодарни ще сме, ако подкрепите, според възможностите си електронен вестник izvestnik.info. Вашата помощ ще позволи на изданието да остане все така независимо, обективно, честно и почтено към читателите си.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук