СТЕФАН ДИМИТРОВ ЖАЛИ ОБЩИНСКО РЕШЕНИЕ

Общински съвет Димитровград
контакти

[dropcap]Ж[/dropcap]алба до областния управител Ирена Узунова изпрати председателят на Общинския съвет Стефан Димитров. Повод е гласувано на ноемврийската сесия решение за утвърдена от съветниците промяна на улична регулация и план за застрояване на УПИ I, по внесена от кмета Иво Димов докладна. Тя предвижда заличаване на улица-тупик и обособяване на паркоместа на терен до ОУ „Пенчо Славейков“. В жалбата Димитров настоява да се разгледа законосъобразността на решението и посочва редица възражения. Ето и нейният пълен текст:

ДО

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

НА ОБЛ. ХАСКОВО

 

ЖАЛБА

от: Стефан Димитров – Председател на Общински съвет Димитровград

против: Решение № 523/29.11.2012 г. на Общински съвет Димитровград

пр.осн за Обл.Управител: чл.31, ал.1, т.5 от ЗА, във вр. с чл.45, ал.4 от ЗМСМА

 

УВАЖАЕМА, ГОСПОЖО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,

 

На 29.11.2012 г. Общински съвет Димитровград прие с 19 гласа Решение № 523 с което на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и чл.5 от Наредба №8 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество даде съгласие да се промени уличната регулация и плана за застрояване на УПИ І, като се заличи улица-тупик и се предвиди такава с обособени паркоместа в югоизточния край на терена. Във втора точка възложи на Кмета на Община Димитровград да извърши необходимите действия за промяна на Подробния устройствен план-план за регулация и застрояване на кв.155 по плана на Димитровград.

С настоящото Моля при Вашата преценка за законосъобразност на горепосоченото Решение да имате предвид следните възражения:

Решението е прието въз онова на докладна записка на Кмета на Общината. В проекта за решение липсва основанието за приемането му, съгласно ЗМСМА, а в мотивите са посочени две основания: чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и чл.5 от Наредба №8. Въпреки, че за приемането на Докладната записка като основание е посочено промяна на Устройствен план, същата касае заличаване на улица тупик, която е публична собственост по закон, както и промяна на плана за застрояване – промяна на ПУП. Некоректното описание на докладната записка както в мотивите, така и в проекта за решение доведе до убеждението в общинските съветници, че се касае за докладна записка с правно основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, което решение се приема с мнозинство повече от половината от присъстващите. Правния ефект, който ще настъпи от приетото решение обаче е различен и се състои в преминаването на имот от публична в частна общинска собственост, без същия да е загубил предназначението си по чл.3, ал.2 от ЗОС. Този ефект настъпва от заличаването на улица тупик, която по закон е публична общинска собственост и разполагането върху нея на строително петно, видно от приетото проектно решение за изменение на ПУП-ПРЗ. Съгласно чл.6, ал.3 от ЗОС, тези решения се приемат с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците. Необходимите в случая 22 гласа не са на лице, което води до незаконосъобразност на решението. Ако пък няма преобразуване на собствеността, то тогава не може да има строително петно върху имот публична общинска собственост, което също води до незаконосъобразност на приетото решение.

На следващо място приетото решение съдържа промяна на начина на застрояване, без Общинския съвет да е компетентен да го изменя. На практика се променя Подробен устройствен план, което е изцяло в правомощията на Кмета на Общината. Вярно е, че когато се касае за пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради при хипотезите на чл.36, ал.1 – 3 ЗУТ Общинския съвет е компетентен орган, но съгласно ал.4 на същия текст мнозинството отново следва да бъде две трети от общия брой на съветниците. Друг е въпроса, че на представената скица липсва каквато и да било постройка за да се приеме, че става въпрос за тези хипотези, което също води до незаконосъобразност на решението.

Предвид гореизложеното Уважаема Госпожо Областен Управител,

Ви моля, след като се запознаете с всички материали, факти и обстоятелства при които е прието порочното решение на ОбС – Димитровград да извършите преценка на същото по законосъобразност и в случай, че констатирате такава да отнесете спора пред Административен съд Хасково. В случай, че констатирате незаконосъобразност на решението на ОбС – Димитровград, но считате, че същото може да бъде санирано, Ви моля на основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА да върнете акта за ново обсъждане в ОбС – Димитровград.

 

СТЕФАН ДИМИТРОВ

Председател на ОбС Община ДимитровградПолезна ли ви беше тази статия?

Благодарни ще сме, ако подкрепите, според възможностите си електронен вестник izvestnik.info. Вашата помощ ще позволи на изданието да остане все така независимо, обективно, честно и почтено към читателите си.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук