Висшият съдебен съвет избра Иван Маринов за председател на Районен съд – Димитровград

Избра и Пламен Георгиев за председател на Районен съд – Хасково

контакти

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет /ВСС/ избра единодушно с 13 гласа „за“ Иван Статев Маринов за втори мандат административен ръководител – председател на Районен съд – Димитровград. Избра единодушно с 12 гласа „за“ и Пламен Стоянов Георгиев за административен ръководител – председател на Районен съд – Хасково, съобщават от ВСС.

Иван Маринов има над 17 години общ юридически стаж в органите на съдебната власт, от които над 12 години като съдия. Административният му опит е натрупан като изпълняващ функциите административен ръководител, а от 23.07.2012 г. като административен ръководител на Районен съд – Димитровград.

Съдия Маринов кандидатства за поста въз основа на придобития от него управленски капацитет, показаните лидерски качества и реалните постижения, постигнати при реализиране заплануваните в първия му мандат задачи. Той посочва, че настоящият екипен модел на разпределение на работата между съдиите в две отделения – гражданско и наказателно и въведената специализация, са гаранция за успешните резултати, а достигнатото много добро ниво следва да бъде надградено.

Като основни приоритети за втория си мандат кандидатът набелязва ремонта на сградата на съда, за която част от месец януари 2017 г. е получено правото на собственост; продължаване на практиката за обсъждане от Общото събрание на съда на въпроси за организацията на дейността му и за уеднаквяване на съдебната практика в рамките на двете отделения на съда и в съпоставка с другите съдилища; стимулиране на магистратите и съдебните служители за участие в обучения за повишаване на професионалната квалификация, усъвършенстване на обслужването на гражданите, включително чрез отдалечен достъп до създаваните електронни досиета на делата. Акцент в дейността му ще бъде прецизирането на бюджетното планиране и разходването на ресурсите; формиране на адекватна медийна политика на съда, повишаване авторитета на Районен съд – Димитровград като институция, при спазване на принципите за законност, независимост, равнопоставеност, прозрачност и отчетност в цялостната му дейност. Кандидатурата на съдия Маринов е подкрепена от Общото събрание на Районен съд – Димитровград.

Пламен Георгиев има над 11 години общ юридически стаж, от които 10 години в органите на съдебната власт като младши съдия.

Съдия Георгиев кандидатства за заемане на длъжността, мотивиран въз основа на натрупания от него професионален опит, ангажираността му с проблемите и достиженията на съдебната система и приемането на съдийската професия като свое призвание. Представената от него визия за стратегическо управление на Районен съд – Хасково се основана на принципа на приемственост с утвърдените стандарти в работата на съда и надграждане постигнатите резултати, търсене мнението на всички съдии и съдебни служители и възприемане на дадените от тях конкретни предложения, насоченост към достигане на най-висок стандарт на правораздаване в най-големия в съдебния район съд.

Като основна цел в бъдещата си работа кандидатът набелязва постигането на справедливо, бързо и ефективно правораздаване, като набелязва мерки за управление на делата и усъвършенстване на системата и механизмите за контрол. Сред тях е и иницииране Общо събрание на съдиите за ревизия на процента на натовареност на председателя на съда в посока неговото увеличение. Като втори приоритет той извежда повишаването на професионалната квалификация, компетентността и мотивацията на съдиите и съдебните служители, включително обучения за съдебните заседатели, държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията, както и дейности за дисциплиниране на страните в производствата.

Той набелязва мерки за специализация на магистратите, за решаване на проблеми, затрудняващи работата на държавните съдебни изпълнители, както и предвижда създаване на помагало за въвеждане в работа на новоназначени съдебни служители и на практическо ръководство за съдебните служители, отразяващо промени, свързани със законодателни изменения. Акцент в концепцията на кандидата е осигуряването на равен достъп до правосъдие на всички граждани и конкретно на хора с увреждания и социално слаби. В тази връзка той сподели идеи за разширяване на дейността на съда по Образователната програма на ВСС чрез работа с възрастни хора, уязвими от престъпления като телефонни измами, и нуждаещи се от повече познание за функционирането на институциите, както и с мигрантите, които не познават езика и реда в страната. Съдия Георгиев поставя необходимостта за назначаване на служител „връзки с обществеността“ в Окръжен съд – Хасково за повишаване на публичната комуникация и на районните съдилища в региона, запазване досега на председателя с определящи имиджа на съда инициативи, установяване на трайни отношения на сътрудничество между съда и държавни и неправителствени организации, ангажирани с проблемите на хората в неравностойно положение, децата и уязвимите групи. Той обръща внимание на материално-техническо осигуряване, внедряването на нови информационни технологии за прозрачно и бързо правосъдие, електронно правосъдие, провеждането на реформи за подобряване в бъдеще дейността на съдебната власт и други.

На снимката: Иван МариновПолезна ли ви беше тази статия?

Благодарни ще сме, ако подкрепите, според възможностите си електронен вестник izvestnik.info. Вашата помощ ще позволи на изданието да остане все така независимо, обективно, честно и почтено към читателите си.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар!
Моля въведете вашето име тук